ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
ชื่อ - สกุล นายสุข ทิมเวียง  
  -  
     
อีเมล sook.t@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  
สาขาวิชา / แผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์  
โทรศัพท์ 5010  
ช่วงเวลาที่ติดต่อ ช่วงเช้า 08.00 น. - 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. -16.30 น.  
สถานที่ติดต่อ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     
คุณวุฒิงานสอน / ภาระงาน

งานวิจัย
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)


งานบริการวิชาการ
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)


บำรุงศิลปวัฒนธรรม
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)ความเชี่ยวชาญ


ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี