ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
ชื่อ - สกุล นางสาววาสนา สมโสภา  
  -  
     
อีเมล wasana_somsopa@hotmail.com  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
สาขาวิชา / แผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์  
โทรศัพท์ 5000  
ช่วงเวลาที่ติดต่อ -  
สถานที่ติดต่อ -  
     
คุณวุฒิงานสอน / ภาระงาน

งานวิจัย
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)


งานบริการวิชาการ
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)


บำรุงศิลปวัฒนธรรม
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)ความเชี่ยวชาญ


ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี