ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
ชื่อ - สกุล นางสาวนงลักษณ์ มีสุข  
  ื์Nonglak Meesuk  
     
อีเมล nonglak.m@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  
สาขาวิชา / แผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์  
โทรศัพท์ 043353943  
ช่วงเวลาที่ติดต่อ -  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

งานบริหาร
  ตำแหน่ง
 • -
 • -

งานสอน / ภาระงาน

งานวิจัย
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)

  หัวหน้าโครงการ
 • -

งานบริการวิชาการ
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)

  กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • -

บำรุงศิลปวัฒนธรรม
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)
  หัวหน้าโครงการ
 • -ความเชี่ยวชาญ


ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี