ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
ชื่อ - สกุล นายเพชร เสาร์ศรี  
  Pet Saosri  
     
อีเมล saosri@gmail.com  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
สาขาวิชา / แผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์  
โทรศัพท์ 5007  
ช่วงเวลาที่ติดต่อ 045-353941  
สถานที่ติดต่อ 85/4 ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ  
     
คุณวุฒิ
    คุณวุฒิการศึกษา
  • - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จบการศึกษาปี พ.ศ. 2551งานสอน / ภาระงาน

งานวิจัย
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)

    ผู้ร่วมวิจัย
  • -มกราคม 2552- ธันวาคม 2552 ผู้ช่วยวิจัย (จ้างเหมาบริการในโครงการศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -มกราคม 2553 – เมษายน 2553 ผู้ช่วยวิจัย (จ้างเหมาบริการในโครงการศึกษาภาวะโภชนาการในเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานบริการวิชาการ
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)


บำรุงศิลปวัฒนธรรม
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)ความเชี่ยวชาญ


ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี