ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
ชื่อ - สกุล นางวนิดา ชนะกานนท์  
  Mrs wanida chanakanont  
     
อีเมล tom.ubu@hotmail.com  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
สาขาวิชา / แผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์  
โทรศัพท์ 353942  
ช่วงเวลาที่ติดต่อ -  
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ  
     
คุณวุฒิ
    คุณวุฒิการศึกษา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานบริหาร
    ตำแหน่ง
  • หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

งานสอน / ภาระงาน

งานวิจัย
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)


งานบริการวิชาการ
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)


บำรุงศิลปวัฒนธรรม
(ข้อมูลลจากฐานข้อมูลงานวิจัย)ความเชี่ยวชาญ
    ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ
  • 1. งานพัสดุระดับชำนาญการพิเศษ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น 3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่่พัสดุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา


ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี