ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   
อาจารย์
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ  
อีเมล์  
รหัสผ่าน
   

สืบค้นรายชื่อบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

   
ระบุชื่อ :    
    

 

นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 045353944

สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางวนิดา ชนะกานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 353942

สถานที่ติดต่อ : งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางดลฤดี มูลสาร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 5002

สถานที่ติดต่อ : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาววาสนา สมโสภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 5000

สถานที่ติดต่อ : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวธัญรินทร์ โคตรอาษา

ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 5006

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายเพชร เสาร์ศรี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 5007

สถานที่ติดต่อ : 85/4 ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 5001

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวนงลักษณ์ มีสุข

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 043353943

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุข ทิมเวียง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 5010

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี