ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   
อาจารย์
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ  
อีเมล์  
รหัสผ่าน
   

สืบค้นรายชื่อบุคลากร กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

   
ระบุชื่อ :    
    

 

นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ : 045353944

สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ : 3941

สถานที่ติดต่อ : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไชยพงศ์ สมดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5004

สถานที่ติดต่อ : งานพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ : 5001

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายอธิการ ชัยทน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา(พนักงานจ้างเหมาบริการ)

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ : 3948

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานจ้างเหมาบริการ)

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ : 5001

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายวัฒนพล ผิวนวล

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(พนักงานจ้างเหมาบริการ)

สาขาวิชา : กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ : 5011

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ตึกใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี