ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   
อาจารย์
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ  
อีเมล์  
รหัสผ่าน
   

สืบค้นรายชื่อบุคลากร สาขาวิชาการปกครอง

   
ระบุชื่อ :    
    

 

ดร. ธนเชษฐ วิสัยจร

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 0 -4535-3940-41 เบอร์ภายใน 5034

สถานที่ติดต่อ : POL 243 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 5013

สถานที่ติดต่อ : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 0-4535-3940-41 ต่อ 5018

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 5040

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 045353941 ต่อ 5015

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5003

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฎิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 045-353941

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฎิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ศิริสุดา แสนอิว

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 5030

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ปิยะมาศ ทัพมงคล

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 5017

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร .ขวัญชัย เกิดแดน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : +6645 353 941 Ext. 5012

สถานที่ติดต่อ : ห้องทำงาน POL 231 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.เพียงกมล มานะรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : -

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 045353941

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.ปฐวี โชติอนันต์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 5031

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักคณะรัฐศาสตร์ Pol246

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.กชภพ กรเพชรรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : 5020

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.เทย์ ซาร์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชาการปกครอง

โทรศัพท์ : -

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี