ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   
อาจารย์
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานบริหารวิชาการและวิจัย

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ  
อีเมล์  
รหัสผ่าน
   

สืบค้นรายชื่อบุคลากร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   
ระบุชื่อ :    
    

 

ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045353941 เบอร์ภายใน 5032

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บุญเริง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045-353941

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045353941 (ภายใน 5022)

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 081-4592401

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.พิสมัย ศรีเนตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045353941 (ภายใน 5038)

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ดารุณี พุ่มแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 087-6922771

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 0-4535-3940-41

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุลราชธานี เลขที่ 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.กรุงไท นพรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045-353941

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045-353-941 ต่อ 5023

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ขวัญณภิส รัชตะวรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045-353941

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045353941 (หมายเลขภายใน 3945)

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045-353941 ต่อ 5039

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา คำดีเกิด

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045353941 (ภายใน 5029)

สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.พสิษฐ์ วงษ์งามดี

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 045353944 ต่อ 5027

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี