ระบบบุคลากรคณะรัฐศาสตร์

เข้าสู่ระบบบุคลากร
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
Bachelor of Political Science
Program in Government
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

หลักสูตรนี้ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการประชุมครั้งที่ 2/2554   เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

 

ปรัชญาและความสำคัญ
       สร้างบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ ที่มีความรอบรู้ในเนื้อหาทฤษฎีและระเบียบวิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ด้านการปกครอง ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตย ยึดมั่นคุณธรรม และมีจิตสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาเป็นผู้จะมีสมรรถนะ ดังนี้
       1) มีความรู้ทางด้านเนื้อหาทฤษฎี การวิจัย และระเบียบวิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ ด้านการปกครอง
       2) มีทัศนคติที่ดีต่อท้องถิ่น มีความรักและภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น ตลอดจนเข้าใจปัญหาของท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สามารถนำความรู้ทางรัฐศาสตร์ มาประยุกต์ในการวิเคราะห์และพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้
       3) มีคุณธรรม ภาวะผู้นำ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม
       4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และภาษาเพื่อการสื่อสาร

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                  ไม่น้อยกว่า         30  หน่วยกิต

 1) กลุ่มวิชาภาษา 

ไม่น้อยกว่า                  

  14  หน่วยกิต    

       1.1) กลุ่มวิชาภาษา 

               

 
1411 101    ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai Language and Communication) 2(2-0-4)
1411 104    ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts) 2(2-0-4)

       1.2) กลุ่มภาษาอังกฤษ

               

 
1421 102   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6)
1421 103   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2      (Foundation English II) 3(3-0-6)
1421 208   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    (Academic English) 3(3-0-6)
1421 406  

ภาษาอังกฤษสำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (English for Humanities and Social Sciences)

3(3-0-6)
ทั้งนี้  หากนักศึกษามีผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด   นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 หรือ 2 (โดยไม่นับหน่วยกิต) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ  จากรายวิชาดังต่อไปนี้  

1421 406  

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (Preparative English I) 

3(3-0-6)
1421 406  

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2(Preparative English II) 

3(3-0-6)

      2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  

ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า               

9 หน่วยกิต  
1101 141    วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Sciences  in Daily Life) 3(3-0-6)               
1101 146    ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ Biodiversity and Climate Change)
3(3-0-6)               
1101 147    สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment  and Life) 3(3-0-6)               
1101 148    ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life  and Microbes)  3(3-0-6)               
1102 109   

วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน(Physical Science in
Daily Life)

3(3-0-6)               
1103 128    การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน(Household 
Electrical Appliance in Daily Life)
3(3-0-6)               
1104 113    คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computers in Daily Life)
3(3-0-6)               
1200 108    อาหารเพื่อชีวิต (Food  for  Life)     3(3-0-6)               
1502 100    การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care) 3(3-0-6)               
1503 100    ยาในชีวิตประจำวัน (Drugs in Daily Life) 3(3-0-6)               
1503 100    สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม (Herbs for Health
and Beauty)      
3(3-0-6)               

  3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า                  

  7  หน่วยกิต    

       3.1) กลุ่มมนุษยศาสตร์  

 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า              

  3 หน่วยกิต
1432 110    มนุษย์กับการใช้เหตุผล  (Man and Reasoning)  3(3-0-6)
1432 102    ปรัชญากับชีวิตและสังคม  (Philosophy in Life and Society) 3(3-0-6)
1431 101    มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)  3(3-0-6)
1432 101    วัฒนธรรมไทย  (Thai Culture)   3(3-0-6)
1438 100    ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts  for Emotional Refinement) 3(3-0-6)
1435 100    ดนตรีกับชีวิต (Music and Life) 3(3-0-6)

       3.2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 

                ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

3  หน่วยกิต
1441 100    มนุษย์กับสังคม (Man and Society)    3(3-0-6)
1442 100    วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary  Culture)     3(3-0-6)
1443 200    กฎหมายกับสังคม  (Law and Society)    3(3-0-6)
1445 100    พลวัตสังคมไทย  (Dynamics  of Thai Society)    3(3-0-6)
1446 101    ศิลปะการดำเนินชีวิต (Art of Living)   3(3-0-6)
1447 200    มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)   3(3-0-6)
1708 200    พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง  (Buddhist 
Economics and Sufficiency Economy)
  3(3-0-6)
1700 100    การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)    3(3-0-6)
1703 110    ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน (Personal Finance Skills in Daily Life)    3(3-0-6)

       3.3) กลุ่มพลศึกษา   

               ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

1  หน่วยกิต
1439 100    การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise  for  Health)   1(0-2-1)
1439 101    กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports  for  Health) 1(0-2-1)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                 ไม่น้อยกว่า         105  หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า                  

  14  หน่วยกิต    

       

               

 
2300 101    หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science) 3(3-0-6)
2300 102    การเมืองกับสังคม (Politics and Society)  3(3-0-6)
2300 103    ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ (Skills in Social Inquiry) 3(3-0-6)
1700 120    เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics) 3(3-0-6)
2300 105    ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(Government Administration Regulations)
3(3-0-6)
2300 206    จิตวิทยาสังคม การเมือง และการบริหาร
(Social Psychology, Politics and Administration)
3(3-0-6)
2300 207    จริยธรรมและการจัดการปกครอง (Ethics and Governance) 3(3-0-6)
2300 308    โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของภาคอีสาน
(Economic, Social and Political Structure of Esan Region)
3(3-0-6)
2300 413    ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
(Introduction to Research Methodology)
3(3-0-6)
2301 101    การเมืองการปกครองไทย  (Thai Politics and Government) 3(3-0-6)
2302 101    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Introduction to International Relations)
3(3-0-6)
2304 101   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น (Introduction to Local Government)

3(3-0-6)
โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โดยไม่นับหน่วยกิต) เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติทางรัฐศาสตร์
2304 101   

การค้นคว้าอิสระและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Independent Study and Internship)

3(3-0-6)

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                                                           จำนวน    39  หน่วยกิต        

2300 309  

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
(Constitution and Political Institutions)

3(3-0-6)

2300 310  

หลักกฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์
(Principles of Administrative Law for Political Scientist)

3(3-0-6)

2300 311  

วรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ (Basic Literature in Political Science)

3(3-0-6)

2300 312  

สังคมวิทยาการเมือง  (Political  Sociology)

3(3-0-6)

2301 202  

ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)        

3(3-0-6)

2301 203  

การเมืองไทยสมัยใหม่  (Modern Thai Politics)           

3(3-0-6)

2301 204  

รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ(State, Civil Society and Public Policy)

3(3-0-6)

2301 305  

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics and Government)

3(3-0-6)

2301 440  

การเมืองเรื่องการพัฒนา (Politics of Development)

3(3-0-6)

2301 441  

การเมืองภาคประชาชน  (Politics of People’s Movement)      

3(3-0-6)

2301 442  

สัมมนาการเมืองเรื่องวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในสังคมไทย
(Seminar in Politics of Culture and Ethnic Groups in Thai Society)

3(3-0-6)

2301 443  

ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง (Politico-Economic Thought)

3(3-0-6)

2304 306  

การปกครองส่วนท้องถิ่นและภูมิภาคไทย (Thai Local and Regional Politics)

3(3-0-6)


3) วิชาชีพเลือก หรือวิชาโท                                                                                        จำนวน      27    หน่วยกิต

   3.1) กลุ่มวิชาชีพเลือกการปกครอง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครอง ที่ไม่เลือกเรียนวิชาโท ให้เลือกให้เลือก ตามที่หลักสูตรจัดไว้ให้ ดังต่อไปนี้

         3.1.1) ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาต่อไปนี้จำนวนไม่น้อยกกว่า                                              21  หน่วยกิต

2301 307  

ภาษากับการเมือง (Language and Politics)   

3(3-0-6)

2301 310  

การเมืองของมาร์กซิสต์และนีโอมาร์กซิสต์ (Marxist and Neo-Marxist Politics)  

3(3-0-6)

2301 312  

การเมืองสหรัฐอเมริกา(Politics of the United States)         

3(3-0-6)

2301 313  

การเมืองสหราชอาณาจักร  (Politics of the United Kingdom)

3(3-0-6)

2301 315  

การเมืองลาว  (Politics of Laos)      

3(3-0-6)

2301 316  

การเมืองกัมพูชา (Politics of Cambodia)       

3(3-0-6)

2301 317  

การเมืองเวียดนาม (Politics of Vietnam)       

3(3-0-6)

2301 318  

การเมืองจีน  (Politics of China)      

3(3-0-6)

2301 319  

การเมืองเอเชียอาคเนย์  (Politics of Southeast Asia)  

3(3-0-6)

2301 320  

การเมืองเอเชียตะวันออก (Politics of East Asia)     

3(3-0-6)

2301 322  

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ ( New Social Movement)

3(3-0-6)

2301 324  

ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยในมุมมองเชิง เปรียบเทียบ (Democracy and Democratization in Comparative Perspectives)

3(3-0-6)

2301 325  

เพศกับการเมือง  (Gender and Politics)

3(3-0-6)

2301 327  

การเมืองเรื่องคนพิการและนโยบายสาธารณะ
(Disability Politics and Public Policy)

3(3-0-6)

2301 328  

การเมืองว่าด้วยการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Politics on  Natural Resource and Environment Management)

3(3-0-6)

2301 329  

โลกาภิวัตน์ การจัดการปกครอง และนโยบายสาธารณะ
(Globalization, Governance and Public Policy)

3(3-0-6)

2301 331  

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผ่านโลกภาพยนตร์
(Political, Economic and Social Perspectives on Films)

3(3-0-6)

2301 332  

ความขัดแย้งทางการเมืองและการแก้ไขความขัดแย้ง
(Political Conflict and Conflict Resolution)

3(3-0-6)

2301 333  

สังคมนิยมประชาธิปไตย สวัสดิการนิยม และการบริห ารสังคม (Social-Democracy Welfarism and Social Administration)

3(3-0-6)

2301 334  

การเมืองและการสื่อสารทางการเมือง
(Politics and Political Communication)

3(3-0-6)


3.1.2 ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาสัมมนาต่อไปนี้   จำนวนไม่น้อยกว่า           

6 หน่วยกิต

2301 444

สัมมนาขอบข่ายและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์
(Seminar in Scope and Methods in Political Science)

3(3-0-6)

2301 446

สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเมืองปัจจุบัน
(Seminar in Current Political Issues)

3(3-0-6)

2301 449

สัมมนาปัญหาการเมืองอีสาน (Seminar on Issan Politics Affair)          

3(3-0-6)

                                                                   

   3.2  กลุ่มวิชาโทการปกครอง                                  ไม่น้อยกว่า                  27   หน่วยกิต

 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น สามารถเลือกกลุ่มวิชาโทการปกครอง ตามที่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จัดไว้ให้ ดังต่อไปนี้

      3.2.1) ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาต่อไปนี้                                                      ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต                                                                         

2300 101

หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science)

3(3-0-6)

2300 105

หลักกฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ (Principles of  Law for Political Scientist)

3(3-0-6)

2300 206

จิตวิทยาสังคม การเมือง และการบริหาร
(Social Psychology, Politics and Administration)

3(3-0-6)

2300 207

จริยธรรมและการจัดการปกครอง (Ethics and Governance)

3(3-0-6)

2300 308

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของภาคอีสาน
(Economic, Social and Political Structure of  the Northeastern Region)

3(3-0-6)

2301 101

การเมืองการปกครองไทย  (Thai Politics and Government)

3(3-0-6)

2300 309

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
(Constitution and Political Institutions)

3(3-0-6)

2300 310

หลักกฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์
(Principles of Administrative Law for Political Scientist)

3(3-0-6)

2300 311

วรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ (Basic Literature in Political Science)

3(3-0-6)

2300 312

สังคมวิทยาการเมือง  (Political  Sociology)

3(3-0-6)

2301 202

ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)        

3(3-0-6)

2301 203

การเมืองไทยสมัยใหม่  (Modern Thai Politics)           

3(3-0-6)

2301 204

รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ(State, Civil Society and Public Policy)

3(3-0-6)

2301 305

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics and Government)

3(3-0-6)

2301 440

การเมืองเรื่องการพัฒนา (Politics of Development)

3(3-0-6)

2301 441

การเมืองภาคประชาชน  (Politics of People’s Movement)      

3(3-0-6)

2301 442

สัมมนาการเมืองเรื่องวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในสังคมไทย
(Seminar in Politics of Culture and Ethnic Groups in Thai Society)

3(3-0-6)

2301 443

ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง (Politico-Economic Thought)

3(3-0-6)

2304 306

การปกครองส่วนท้องถิ่นและภูมิภาคไทย (Thai Local and Regional Politics)

3(3-0-6)

    3.2.2) ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาต่อไปนี้                                                          ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต                         

2301 307

  ภาษากับการเมือง (Language and Politics)

3(3-0-6)

2301 310

  การเมืองของมาร์กซิสต์และนีโอมาร์กซิสต์(Marxist and Neo-Marxist Politics)

3(3-0-6)

2301 312

  การเมืองสหรัฐอเมริกา(Politics of the United States)

3(3-0-6)

2301 313

  การเมืองสหราชอาณาจักร  (Politics of the United Kingdom)

3(3-0-6)

2301 315

  การเมืองลาว  (Politics of Laos) 

3(3-0-6)

2301 316

  การเมืองกัมพูชา (Politics of Cambodia) 

3(3-0-6)

2301 317

  การเมืองเวียดนาม (Politics of Vietnam) 

3(3-0-6)

2301 318

  การเมืองจีน  (Politics of China)      

3(3-0-6)

2301 319

  การเมืองเอเชียอาคเนย์  (Politics of Southeast Asia)  

3(3-0-6)

2301 320

  การเมืองเอเชียตะวันออก    (Politics of East Asia)

3(3-0-6)

2301 322

  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่  (New Social Movement)

3(3-0-6)

2301 324

  ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยในมุมมองเชิง
เปรียบ เทียบ(Democracy and Democratization in Comparative Perspectives)

3(3-0-6)

2301 325

  เพศกับการเมือง  (Gender and Politics)

3(3-0-6)

2301 327

  การเมืองเรื่องคนพิการและนโยบายสาธารณะ(Disability Politics and Public Policy)

3(3-0-6)

2301 328

  การเมืองว่าด้วยการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(Politics on  Natural Resource and Environment Management)

3(3-0-6)

2301 329

  โลกาภิวัตน์ การจัดการปกครอง และนโยบายสาธารณะ (Globalization, Governance and Public Policy)

3(3-0-6)

2301 331

  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผ่านโลกภาพยนตร์ (Political, Economic and Social Perspectives on Films)

3(3-0-6)

2301 332

  ความขัดแย้งทางการเมืองและการแก้ไขความขัดแย้ง(Political Conflict and Conflict Resolution)

3(3-0-6)

2301 333

  สังคมนิยมประชาธิปไตย สวัสดิการนิยม และการบริหารสังคม (Social-Democracy Welfarism and Social Administration)

3(3-0-6)

2301 334

  การเมืองและการสื่อสารทางการเมือง(Politics and Political Communication)

3(3-0-6)

2301 444

  สัมมนาขอบข่ายและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์ (Seminar in Scope and Methods in Political Science)

3(3-0-6)

2301 446

  สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเมืองปัจจุบัน
(Seminar in Current Political Issues)

3(3-0-6)

2301 449

  สัมมนาปัญหาการเมืองอีสาน (Seminar on Issan Politics Affair)

3(3-0-6)

 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี

 

ไม่น้อยกว่า

 

6

 

หน่วยกิต

      นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้สามารถเลือกเป็นวิชาเลือกเสรี

 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Faculty of Political Science Ubon Ratchathani University
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Tel.0 -4535-3940-41 Fax. 0-4535-3941
อีเมลหลักคณะรัฐศาสตร์
pol.ubu.ac.th@gmail.com
คลิกเพื่อเข้าสู่เฟสบุ๊คหลักคณะรัฐศาสตร์