คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี