ทำความรู้จักเรา

ความมุ่งมั่นของเรา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเลิศด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Ubon Ratchathani University of Political Science is excellent in political science and public administration for promoting sustainable development.

  • 1) ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน Promoting democracy and Human Rights
  • 2) เสริมพลังคนรุ่นใหม่ Empowering young people
  • 3) เชื่อมโลกทฤษฎีสู่โลกปฏิบัติ Advancing the application of theory into practice
  • 4) ทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ Proactively engaging with local populations within and outside Thailand
  • 5) ส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม Promoting social innovation
  • 6) สนับสนุนความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ Supporting domestic and international collaboration

การจัดการเรียนการสอน

วิจัย บริการวิชาการ

กิจกรรมนักศึกษา

ความร่วมมือกับภายนอก

หลักสูตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

การปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) Bachelor of Political Science (Government) วิชาโท การเมืองและการจัดการปกครอง วิชาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆมากมาย

สมัครเข้าศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษา จะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่นี่

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ถาม-ตอบ
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

รัฐศาสตร์ในสื่อ


COVID-19 บทพิสูจน์การบริหารจัดการของรัฐไทย

บทความวิเคราะห์การบริหารของรัฐบาลในกรณี COVID-19 ในระดับนโยบาย ระดับโครงสร้าง และระดับบุคคล โดย ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

More..

Bangkok closes bars, schools amid surge in cases and public rumours of a lockdown.

Dr. Titipol Phakdeewanich was quoted in South China Morning Post:

More..

Popular party’s disbandment sparks information war

Titipol Phakdeewanich, dean of Ubon Ratchathani University’s Faculty of Political Science, says the young dissidents’ social media campaign seemed to be forcing Thai authorities to listen,

More..

ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สำนักงาน ก.พ.

งานราชการสำนักงาน ก.พ.

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ