มากพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เรามีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่พร้อมสำหรับการผลิตบัณฑิตคุณภาพ

ทำความรู้จักเรา

ความมุ่งมั่นของเรา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเลิศทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อท้องถิ่น Academic Centre of Excellence in Political Science and Public Administration for Local Community

  • 1) เสริมพลังคนรุ่นใหม่ Empowering young people
  • 2) เชื่อมโลกทฤษฎีสู่โลกปฏิบัติ Advancing the application of theory into practice
  • 3) ทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ Proactively engaging with local populations within and outside Thailand
  • 4) ส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม Promoting social innovation
  • 5) สนับสนุนความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ Supporting domestic and international collaboration

การจัดการเรียนการสอน

วิจัย บริการวิชาการ

กิจกรรมนักศึกษา

ความร่วมมือกับภายนอก

หลักสูตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

การปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) Bachelor of Political Science (Government) วิชาโท การเมืองและการจัดการปกครอง วิชาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆมากมาย

สมัครเข้าศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษา จะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่นี่

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ถาม-ตอบ

รัฐศาสตร์ในสื่อ

สัมภาษณ์ ดร ฐิติพล ภักดีวานิช ใน The Nation

The European Union and the US may be willing to sign free-trade deals with this government, as it is an elected one, said Titipol Phakdeewanich, dean of the political science faculty at Ubon Ratchathani University.

More..

บทสัมภาษณ์ ดร ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ในมติชน

ทหารไม่ได้เข้าใจประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในความหมายที่สากลทั่วโลกยอมรับ...เยาวชนไทยหรือคนไทยโตมาในช่วงที่โลกมีความเปลี่ยนแปลง และเขาเคยมีสิทธิเสรีภาพอยู่ แต่เมื่อทหารเข้ามาในช่วงรัฐประหารก็เห็นว่าสิทธิเสรีภาพตรงนั้นลดลง เป็นปัญหาของทหารเองต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกไม่ใช่มาประกาศสงครามไซเบอร์กับคนในประเทศ

More..

‘แคชเมียร์ 101’ ว่าด้วยวิกฤติความขัดแย้งในดินแดนเอเชียใต้

ไม่มีอินเดีย ไม่มีปากีสถานก่อนปี 1947 เอเชียใต้ ดินแดนแห่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่กว่า 5,000 ปี เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปวัฒนธรรมและวิทยาการ รวมถึงเป็นบ้านของหลายพันกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเชื่อ ศรัทธา ภาษา และศาสนาอันหลากหลาย อนุทวีปแห่งนี้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรน้อยใหญ่และรัฐโบราณเป็นจำนวนมากที่เจ้าผู้ปกครองนครล้วนแต่มีอำนาจเหนือพื้นที่ของตน

More..

ติดต่อเรา